پنج شنبه 1396/7/27 - 29 : 1
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
پيرامون فضاي مذهبي - سياسي- اجتماعي از منظر امام حسين ع
پيرامون فضاي مذهبي - سياسي- اجتماعي از منظر امام حسين ع
اخبار
ارتباط با امام جمعه