دوشنبه 1396/4/5 - 40 : 16
مشخصات امام جمعه
محمد علی موحدی نیا
محمد علی موحدی نیا
صبا شهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/2
خطبتين نماز جمعه 96/4/2
اخبار
ارتباط با امام جمعه