چهارشنبه 1396/6/29 - 24 : 18
مشخصات امام جمعه
یحیی صالحی نیا
یحیی صالحی نیا
كن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/23
ارتباط با امام جمعه