دوشنبه 1396/8/29 - 27 : 22
مشخصات امام جمعه
کریم شائق
کریم شائق
وحيديه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
نماز عبادی سیاسی جمعه 26آبان ماه 1396 شهر وحیدیه
اخبار
ارتباط با امام جمعه