دوشنبه 1396/1/7 - 10 : 5
مشخصات امام جمعه
جعفر طزری
جعفر طزری
خير آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
اخبار
ارتباط با امام جمعه