چهارشنبه 1396/11/4 - 10 : 15
مشخصات امام جمعه
میرزا محمود فتاحی اردکانی
میرزا محمود فتاحی اردکانی
بهادران
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه