پنج شنبه 1396/5/26 - 9 : 2
مشخصات امام جمعه
سیدعلی آقانجم الهدی
سیدعلی آقانجم الهدی
ده بالايزد (هدش)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه