پنج شنبه 1396/6/2 - 45 : 5
مشخصات امام جمعه
حسین انوری
حسین انوری
علي آباد پيشكوه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه