پنج شنبه 1395/12/5 - 43 : 3
مشخصات امام جمعه
سید محمد کاظم مدرسی
سید محمد کاظم مدرسی
محمد آباد يزد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
نمازجمعه محمدآباد یزد 95/11/29
اخبار
ارتباط با امام جمعه