پنج شنبه 1395/12/5 - 47 : 3
مشخصات امام جمعه
محمدعلی جعفری
محمدعلی جعفری
هرات(خاتم)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه