پنج شنبه 1396/5/26 - 12 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدعلی جعفری
محمدعلی جعفری
هرات(خاتم)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه