سه شنبه 1396/1/8 - 0 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدعلی جعفری
محمدعلی جعفری
هرات(خاتم)
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه