جمعه 1396/9/3 - 27 : 3
مشخصات امام جمعه
مهدی قانعی بافقی
مهدی قانعی بافقی
نصرآباد تفت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه