يکشنبه 1396/7/2 - 36 : 10
مشخصات امام جمعه
مهدی قانعی بافقی
مهدی قانعی بافقی
نصرآباد یزد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه