سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 4
مشخصات امام جمعه
محمد نوری
محمد نوری
سلطانيه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/27
بیانات در خطبه های نماز جمعه 27 فروردین
-
اخبار
ارتباط با امام جمعه