جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد نوری
محمد نوری
سلطانيه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/1/27
بیانات در خطبه های نماز جمعه 27 فروردین
-
اخبار
ارتباط با امام جمعه