دوشنبه 1396/8/1 - 28 : 0
مشخصات امام جمعه
خلیل ربیعی نیاری
خلیل ربیعی نیاری
هيدج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
استکبارسعی داشت درخاورمیانه یک حکومت صهیونیستی جدیدبوجودبیاوردکه ایران این توطئه راخنثی کرد.

نمازجمعه اين مورخ 28/7/96 هیدج به امامت امام جمعه ی موقت این شهرحجه الاسلام صالحی برگزارشد.

بادعوت به رعایت تقواگفت خداشاهدوناظربراعمال ماست درمحضرخداهستیم وهیچ چیزازاوپنهان نیست.درپرداخت زکات اهتمام بیشتری بورزیم.

29مهرماه روزصادرات،مسئولین به مبحث واردات بی رویه و صادرات محصولات کشاورزان وتولیدات داخلی آنهابپردازنددرراستای اقتصادمقاومتی ازتولیدات داخلی حمایت کنند.4آبان سال43اعتراض امام به قانون کاپیتولاسیون که منجربه تبعیدامام(ره)شد.روزجهانی مبارزه باپوکی استخوان که حدود20درصدجمعیت کشورماپوکی استخوان دارندبااستفاده ازلبنیات ازآن پیشگیری کنیم  وباورزش وفعالیت های بدنی ازبروزآن جلوگیری کنیم.

وروداهل بیت به شام وتوهین هایی که به ایشان شد.کمک به موکب هیدجیها درکربلابرای زائرین،که بسیارارزشمنداست هرکس هرچقدرکه میتواندکمک کندکه اعلام محبت ووفاداری ودوستی به اهل بیت(ع) است.

مطلب بعدی یاوه گویی های ترامپ دررابطه باسپاه پاسداران بودسپاهیان جمهوری اسلامی ایران درهمهجاخودراثابت کرده اندوبابذل جان ومال خویش هیچ کجاکوتاهی نکردندهمینهابودندکه داعش رادرسوریه وعراق نابودکردنداستکبارسعی داشت درخاورمیانه یک حکومت صهیونیستی جدیدبوجودبیاوردکه ایران این توطئه راخنثی کرد.

نقض برجام مطلب بعدی بودکه اشاره شدوافزود:مابنانداریم ازدوباره درباره ی برجام گفتگوکنیم اگربرجام تقض شودماهم به عقب برمیگردیم ومحدودیت هارابرمیداریم.ایران راتروریسم میخوانندچون نتوانستندبه اهدافشان ازطریق داعش برسندکه البته باهوشیاری رهبرانقلاب نقشه هایشان نقش برآب شدوفتنه ی تجزیه ی دولت عراق هم باسرانجامی نرسید.

ترامپ باحرفهاوکارهایش چهره ی آمریکارانشان دادوحالابرخی ها که باورنمیکردندنمیتوان به آمریکااعتمادکردبه آنهاثابت شدکه آمریکاقابل اعتمادنیست ملت ایران همواره یارویاورولایت فقیه هستندوپشت امامشان راخالی نمیکنندماازیاوه گویی هاهراسی نداریم اجازه دهیدآمریکاعصبانی باشدوازین عصبانیت بمیرد.

ارتباط با امام جمعه