چهارشنبه 1396/11/4 - 50 : 10
مشخصات امام جمعه
خلیل ربیعی نیاری
خلیل ربیعی نیاری
هيدج
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
قطعنامه های اجلاس...نبایددرحدقطعنامه وبیانیه بماندبلکه بایدعملیاتی شود.

نمازجمعه ی اين هفته هیدج به امامت حجه الاسلام ربیعی مورخ 29/10/96

اشاره به بیماری روحی حسادت، حسادت باورانسان راازبین می برد واگراظهارشود جزوگناهان کبیره محسوب مي گردد جهنم جایگاه قلبهای ناسالم است که قلب آدم حسود هم جزوآنهاست.حسادت اعمال حسنه وخوب انسان را زایل می کندوآفت دین است. غیبت تهمت ودروغ جزو ثمرات حسادت است. بیماریهای باطنی با رعايت تقوارفع می شود.

خطبه دوم: تبریک ولادت حضرت زینب(س)وروزپرستار.تسلیت حادثه ی کشتی سانچی ودرگذشت شهادت گونه ی32خدمه ی آن.

اشاره به بیانات مقام معظم رهبری:تبلیغات دنیاسالهاست دست صهیونیست وآمریکاست ولی ماهمانگونه که درجنگ سخت پيروزشدیم درجنگ نرم هم پیروزخواهيم شد.

مسئله فلسطین درهیچ حالی نباید فراموش شود جنایت اشغال فلسطین درتاریخ همتا ندارد ودشمن گردوغبارخون راه می اندازد تا خود را درحاشیه امن نگه دارد دنیا نبایدازاین مسئله غافل شود ومطمئن باشیم که این مبارزات نتیجه می دهد.تفاوتهای نژادی زبانی وفرقه ای نبایدتفرقه بیاندازد اتحاداسلامی درهرحال حفظ شود وبیشترکدورت ها عمدتا بخاطر وجودآمریکا واسرائیل ودخالت آنان است.تلاش کنیم جامعه ي اسلامی ازلحاظ علمی پیشرفت کند پیشرفت علمی غرب چشمگیراست اماهمین پیشرفت تبدیل شده به زورگویی استثمارواستعمارسایرکشورها، چون آنها ظرفیت پیشرفت نداشتندوتهی ازایمان هستند کشورهای اسلامی همدیگررایاری کنند.

مابایدادعاهای دروغ دشمن وازجمله آمریکارا دردنیاافشاکنیم کشوری که داعش رابه وجودآوردباآن همه جنایات هنوزهم دم ازحقوق بشرمی زند دولتی که حامی رژیم کودک کش صهیونیست است مابایدبرعلیه چنین دولتی جریان سازی کنیم تاافکارنخبگان جهان بایدروشن شود.

قطعنامه های اجلاس... نبایددرحدقطعنامه وبیانیه بماندبلکه بایدعملیاتی شود.

ارتباط با امام جمعه